Stadgar

Bolinderbyns stadgar uppdaterades 2015 som en anpassning till förändringar i bostadsrättslagen men även för att bättre motsvara medlemmarnas förväntningar på en modern bostadsrättsförening, Ytterligare ändringar i bostadsrättslagen gällande tid för kallelse innan årsmöte har föranlett ändringar i stadgarna som infördes 2018.

Brf Bolinderbyn nr 1 – Stadgar 2018

Förarbetena till den moderniserande stadgeändringen 2015 kan läsas här: Stadgeuppdatering 2014.