Stadgar

Bolinderbyns stadgar uppdaterades 2015 som en anpassning till förändringar i bostadsrättslagen men även för att bättre motsvara medlemmarnas förväntningar på en modern bostadsrättsförening, Ytterligare ändringar i bostadsrättslagen gällande tid för kallelse innan årsmöte har föranlett ändringar i stadgarna som infördes 2018.

2021 uppdatering sista dag för årsstämma enligt lag, för att förenkla om det blir mötesrestriktioner.

Brf Bolinderbyn nr 1 – Stadgar 2021

Förarbetena till den moderniserande stadgeändringen 2015 kan läsas här: Stadgeuppdatering 2014.