Radon

Under 2009 utfördes radonmätning i alla lägenheter och 28 st. befanns ha halter som översteg gränsvärdet om 200 Bq/m3. Radonet är s.k. markradon och kommer alltså inte från byggnadsmaterialet i husen.

Alla berörda lägenheter är nu radonsanerade, antingen genom tätning eller genom installation av radonsugar. Bolinderbyn lämnar inte ut enskilda mätvärden då allt under gränsvärdet är att betrakta som likvärdigt ur en ansvarssynpunkt.

OBS! Radonsaneringen gäller endast för den delen av lägenheten som klassas som boendeyta och därmed berörs av kravet om 200 Bq/m3. Källaren, som klassas som biyta, kan alltså ha högre halt.