Träd

Träden i och runt Bolinderbyn är en källa till stor glädje men ibland också irritation. Tyvärr tas det många egna initiativ med träden och styrelsen är därför numera mycket försiktig vad gäller åtgärder med träd. Tänk på att ett fullvuxet träd inte bara kan ha ett affektionsvärde utan är också värt hundratusentals kronor om det skulle behöva ersättas.

Träd längs Bolindervägen
De stora träden längs Bolinderbyn är i princip fredade. I början av 2000-talet gjordes en gallring men även en nyplantering för att på sikt få till stånd ett allé-liknande utseende med träd på båda sidor om hela Bolindervägens längd.

Nyplanterade träd
I början av 2000-talet gjordes en medveten överplantering av träd, främst björkar i Bolinderbyn. Tanken är att bland dessa träd spara de som står bäst till med tanke på sol/skugga/p-platser et.c. och fälla resten. I en grupp om tre träd kommer minst ett träd sparas. F.n. finns ingen fast tidplan för denna åtgärd.

Träd bakom husen på Bolindervägens udda sida
Bakom längorna på Bolindervägens udda sida finns ett stort antal träd på föreningens mark i kanten av skogspartiet. Vad gäller dessa träd är föreningen mer tillåtande vad gäller fällning. Dock krävs för all fällning, förutom akut sådan (som alltid utförs av föreningen), att en ansökan, undertecknad av samtliga medlemmar i längan, lämnas in till styrelsen. För träd som står mellan längor ska de närmast boende i båda längor vara överens.

Föreningen bekostar enbart fällning av träd som utgör en fara för medlemmar eller fastigheterna. Mer ”kosmetiska” fällningar, t.ex. för att få mer sol, bekostas av de berörda medlemmarna. Att misshandla ett träd så att det blir en fara innebär inte att fällningen blir gratis, snarare kommer tilltaget att polisanmälas.

Träd på Järfälla kommuns mark
För träd på kommunens mark gäller samma regler som för träd på Bolindervägens udda sida. En ansökan skall lämnas in till styrelsen för underskrift och sedan godkännas av kommunen. All fällning bekostas av medlemmarna själva.