Källare

Godkännande: Behövs ej förutom för ändringar i avlopp eller annan stominstallation.

Källaren är upplåten helt oinredd med bostadsrätten. Det innebär väggar av putsad (och målad) hålsten och ett rått (ej målat) betonggolv. I övre byn har lägenheterna en enkel trävägg mot källargången samt en matkällare (enkel trävägg) med hyllor. Trappan är friliggande med en (ej bärande) stolpe längst ner.

All annan inredning är installerad som en standardhöjning, på eget ansvar, av de boende. Vid skador eller nödvändiga underhållsåtgärder i källaren ersätter föreningen därför inte några extrainstallationer. Alla skador på extrainstallationerna (tex. fukt från ledningssystem) skall täckas av hemförsäkringen.

Föreningen är generellt väldigt tillåtande vad gäller inredning. Dock gäller bl.a. följande:

  • Alla golv och väggar vara ventilerade och organiskt material får ej läggas direkt mot golv/vägg.
  • Golvvärme får installeras, men endast elektrisk sådan.
  • Källarväggar som är isolerade utifrån med Isodrän får endast vara isolerade invändigt om de samtidigt är försedda med ångspärr. Om så ej är fallet kommer skadlig kondensation av fukt att ske i isolering eller källarmur.
  • Inga bilningsarbeten i plattan är tillåtna och faller under 6§ i stadgarna.

Att inreda källaren är ett risktagande då man kan bli ersättningslös vid ganska normala händelser. Fuktskada genom tex. markfukt (dålig dränering eller ett läckande stuprör) ersätts ej av hemförsäkringen. Om föreningen måste reparera något ersätts ej heller det som måste rivas eftersom ingen skada skett på tilläggsinstallationen. Vid mögelskador beroende på markfukt kommer föreningen att anmoda medlemmen att riva alla riskkonstruktioner så att sanering kan ske.

–        Ur bygglovssynpunkt är källaren ej att betrakta som boendeyta utan som ”förråd” eller liknande.