Paraboler

Godkännande: Fråga styrelsen först, se blankett.

Följande regler finns för montering av paraboler i Bolinderbyn:

  1. Paraboler får inte monteras på husens fasader. Detta skadar fasaden. Den som åsamkar en sådan skada är själv skyldig att återställa den till ursprungligt skick. Ej heller får de placeras på hustaken eller andra gemensamma byggnader, som t ex tvättstugehuset. Paraboler får inte monteras på burspråk i nedre byn.
  2. Paraboler får sättas på altandörrluckor i övre byn samt på stödjebräda för markiser. Även på eller nära marken i lägenheters trädgårdar tillåts paraboler, dock ej längre ut än den normala tomtgränsen, eller så att de sticker upp högre än den högsta tillåtna höjden för staket eller trädgårdsskjul, 180 cm. Paraboler får inte placeras så att de skymmer eller stör för grannar.
  3. Paraboler får inte vara så stora, eller ha en så avvikande färger att de dominerar synintrycket av husen. Inte heller får de vara försedda med iögonfallande reklamtexter eller andra dekorationer.
  4. Kabel från privat uppsatta teveantenner får inte anslutas till det gemensamma kabeltevenätet.
  5. Föreningen tar inget ansvar för underhåll av medlemmars uppsatta parabolantenner. Men då föreningen har ett juridiskt ansvar för vad som finns på husen, inte minst ur säkerhetssynpunkt, har föreningen att god- eller underkänna uppsättningen. Lägenhetsinnehavaren måste omedelbart efterfölja eventuella anmärkningar från styrelsen.
  6. I händelse av att den som satt upp en parabol överlåter lägenheten till annan åligger det säljaren att återställa eventuella skador som uppkommit genom uppsättningen innan flytt till annan adress.
  7. Om det uppstår tvist om hur dessa regler ska tolkas, gäller styrelsens utslag till dess medlemsmöte säger annat. Detsamma gäller dessa regler i dess helhet.